آلبوم من ◂ hejazi4
آقای سید مهدی و سید محمد حجازی فرزندان استاد که هر دو از مدرسین حوزه ی علمیه ی قم می باشند